CÁC LOẠI KHUÔN

ĐỒ GÁ

thông tin liên hệ
BÙI VĂN HOẰNG
GIÁM ĐỐC - 0979889811

CÁC LOẠI KHUÔN

Khuôn dập bước
Khuôn dập bước
Khuôn cao su
Khuôn cao su
Khuôn ép nhựa
Khuôn ép nhựa
Khuôn ép nhựa
Khuôn ép nhựa
Khuôn dập tổ hợp
Khuôn dập tổ hợp
Khuôn dập kim loại
Khuôn dập kim loại

ĐỒ GÁ

Chi tiết, linh kiện chính xác

Gia công chi tiết, linh kiện chính xác
Gia công chi tiết, linh kiện chính xác
Gia công chi tiết, linh kiện chính xác
Gia công chi tiết, linh kiện chính xác
Gia công chi tiết, linh kiện chính xác
Gia công chi tiết, linh kiện chính xác
Gia công chi tiết, linh kiện chính xác
Gia công chi tiết, linh kiện chính xác

Sản phẩm ép nhựa (Nhận ép nhựa theo yêu cầu)

Sản phẩm ép nhựa
Sản phẩm ép nhựa
Sản phẩm ép nhựa
Sản phẩm ép nhựa
Sản phẩm ép nhựa
Sản phẩm ép nhựa
Sản phẩm ép nhựa
Sản phẩm ép nhựa